Podmínky užívání WinWinJob.cz

Kdo provozuje WinWinJob.cz a pro koho?

Provozovatelem WinWinJob.cz je česká společnost Win Win Job, s.r.o., se sídlem Dejvická 306/9, Dejvice, 160 00 Praha 6, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod zn. C 247509. O ní budeme v těchto podmínkách užívání mluvit jako o nás v první osobě množného čísla.

Námi poskytované služby používáte jako náš partner Vy. Budeme proto v této souvislosti v Podmínkách užívání mluvit o Vás a budeme Vás oslovovat v druhé osobě množného čísla v rámci Podmínek užívání. V rámci naší služby Vás pak budeme oslovovat vždy v druhé osobě čísla jednotného.

K čemu slouží podmínky užívání?

Podmínky stanoví Vaše i naše povinnosti a oprávnění, které přijímáte tím, že služby WinWinJob.cz používáte.

Pokud s Podmínkami užívání nesouhlasíte, naše služby prosím nepoužívejte.

Pro koho platí Podmínky užívání?

Podmínky užívání platí pro každého, kdo využívá našich služeb prostřednictvím uživatelského účtu. Souhlas s Podmínkami užívání dáváte založením a používáním uživatelského účtu.

Jak funguje WinWinJob.cz?

WinWinJob.cz Vám umožní propojení se s potenciálními novými kolegy, ať už práci hledáte nebo nabízíte. Rozhodnutí o dalších krocích ve výběrovém řízení je již na domluvě mezi tím, kdo práci nabízí a hledá.

Propojení probíhá prostřednictvím internetových stránek. Musíte si založit uživatelský účet, vytvořit osobní prezentaci a zadat kritéria nabídky práce. Přes uživatelský účet můžete pak dále využívat ty služby, ke kterým Vás nastavení Vašeho uživatelského účtu opravňuje.

Platí se za používání WinWinJob.cz?

Naše základní služby jsou placené pro ty, kteří práci nabízejí (šéfové). Pro ostatní uživatele jsou základní služby zdarma.

Placená služba pro šéfy, vystavení profilu a nabídek práce, se objednává a platí vždy na celé 3 měsíce dopředu. Po uplynutí této doby se sami rozhodnete zda chcete dobu předplatného prodloužit, a to opět vždy o další celé 3 měsíce.

Pokud nemáte vystavenou žádnou nabídku práce, tak váš profil nikdo nevidí. Doba, kdy profil není viditelný pro návštěvníky, se započítává do zaplaceného období. Záleží jen na vás, jak období využijete.

Zpoplatněny mohou být i některé prémiové funkce. Za použití zpoplatněných prémiových funkcí máte povinnost zaplatit stanovenou cenu, a to k okamžiku použití dané funkce. O zpoplatnění dané funkce budete vždy informování před jejím použití.

Stanovenou cenu lze zaplatit bezhotovostním převodem na základě faktury, kterou od nás obdržíte.

Pokud bychom vám zpoplatněné funkce neposkytli řádně, máte možnost reklamace (uplatnění práv z vadného plnění).

Reklamovat vady služeb můžete do dvou měsíců od vzniku vady. Reklamaci vyřídíme do jednoho měsíce od jejího doručení. Pokud se vada zcela nebo z části potvrdí, vrátíme zaplacenou cenu nebo její poměrnou část formou navýšení kreditu nebo úhradou na účet. Pokud si nezvolíte jinou možnost, vrátíme zaplacenou cenu formou navýšení kreditu.

Jaké jsou podmínky pro používání WinWinJob.cz?

My ve Win Win Job s.r.o. uznáváme mimo jiné 3 klíčové hodnoty. A Vy se užíváním služeb WinWinJob.cz zavazujete k jejich dodržování a to v tomto rozsahu:

1. Důvěra

Především Vám musí být alespoň 15 let a musíte mít ukončenou základní školní docházku.

Uživatelský účet si musíte řádně zabezpečit silným heslem, které nelze snadno prolomit.

Dále máte povinnost při založení uživatelského účtu a po celou dobu jeho využívání uvádět pravdivé údaje. Musíte používat Vaše skutečné jméno. Není možné vystupovat pod přezdívkou nebo jiným vymyšleným jménem. Musíte uvádět údaje o Vašich pracovních zkušenostech a dovednostech i jakékoli jiné údaje podle pravdy. Způsob podání údajů, které uvedete, nesmí být pro nás ani pro ostatní zavádějící.

2. Respekt

Dále nesmíte Váš uživatelský účet používat způsobem, který by byl v rozporu s právem nebo pravidly slušného chování. Nesmíte ostatní urážet, pomlouvat, obtěžovat, vyhrožovat jim, být vulgární, rasistický, xenofobní a podobně. Hraniční případy budeme mít vždy právo posoudit my.

Důsledkem odhaleného porušení pravidel bude, že Vám fungování Vašeho uživatelského účtu omezíme nebo ho zcela zrušíme a zabráníme Vám si vytvořit nový uživatelský účet. Ostatní budou mít možnost na porušení pravidel upozornit. Při porušení těchto základních pravidel zrušíme Váš účet okamžitě a bez náhrady.

Používáním našich služeb přebíráte odpovědnost za veškeré jednání, které prostřednictvím Vašeho účtu uskutečníte. Při porušení těchto základních pravidel zrušíme Váš účet okamžitě a bez náhrady. A to zejména v těchto případech:

  • jestliže používáte služby v rozporu s dobrými mravy, právními předpisy a obecně uznávanými etickými a morálními principy společnosti a obecně uznávanými pravidly používání služeb poskytovaných prostřednictvím sítě Internet nebo s úmyslem páchání trestné činnosti (nebo napomáhání k páchání trestné činnosti), přestupků či jiných deliktů.
  • pokud budete užívat služby ke komerčním a jiným účelům, které by mohly (i v konečných důsledcích) poškodit nás nebo naše partnery a zákazníky
  • pokud budete zneužívat, blokovat, modifikovat či jinak měnit jakoukoliv součást služby
  • pokud Váš účet bude budit dojem, že Uživatelem služby je jiná právnická nebo fyzická osoba než na kterou je daný účet registrován
  • když se pokusíte narušit stabilitu, chod nebo data služeb
  • jestliže budete porušovat autorská práva třetích osob
  • pokud jsou zde oprávněné důvody se domnívat, že porušujete chráněná práva Provozovatele nebo třetích osob jiným způsobem než je uvedeno v předchozích bodech

3. Přímý kontakt

Naši službu můžete používat, jen pokud práci osobně hledáte nebo osobně nabízíte jako zaměstnavatel. Zaměstnavatel nabízí práci osobně i v tom případě, pokud za něj jednají jeho vlastní zaměstnanci, např. zaměstnanci personálního oddělení.

Uživatelský účet zejména nesmíte používat jako zprostředkovatel, tedy pro zprostředkování zaměstnání jiným zaměstnancům nebo zaměstnavatelům. Hraniční případy budeme mít vždy právo posoudit my.

Důsledkem odhaleného porušení pravidel bude, že Vám fungování Vašeho uživatelského účtu omezíme nebo ho zcela a bez náhrady zrušíme a zabráníme Vám si vytvořit nový uživatelský účet. Ostatní budou mít možnost na porušení pravidel upozornit.

Jak jsou využívány údaje z Vašeho uživatelského účtu?

Údaje na Vašem uživatelském účtu zůstávají vždy Vaším vlastnictvím.

Používáním našich služeb souhlasíte s uveřejněním všech údajů uvedených ve Vašem uživatelskému účtu s výjimkou takových údajů, které výslovně označíte jako důvěrné, ostatním uživatelům. Používáním našich služeb berete na vědomí, že některé údaje nemohou být jako důvěrné označeny. Souhlasem s těmito podmínkami také dáváte souhlas k užívání veškerých vámi vložených textů i fotografií pro účely propagace služby Winwinjob.cz.

Jste povinni vždy respektovat autorská práva a zákony zejména při nakládání s předměty duševního vlastnictví jako např. texty, audiovizuálními díly, fotografiemi a obdobnými díly. Veškerou odpovědnost za případné neoprávněné nakládání s takovými předměty a právy nesete výhradně vy.

Používáním našich služeb souhlasíte se zpracováním a využitím všech údajů uvedených ve Vašem uživatelskému účtu pro zajištění chodu služeb WinWinJob.cz a v anonymizované podobě pro účely tvorby statistik, analýz a jiných odborných prací, které můžeme v budoucnu zpracovat pro naše obchodní partnery.

Vaše osobní údaje budou při využití údajů z Vašeho uživatelského účtu vždy chráněny.

Jak jsou chráněny a využívány Vaše osobní údaje?

Ochrana Vašich osobních údajů je naším předním zájmem.

Používáním našich služeb souhlasíte s tím, abychom zpracovávali Vaše osobních údajů, které nám poskytnete, v rozsahu: jméno a příjmení, datum narození, adresa bydliště, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a údaje vámi zadané jako kritéria hledání práce.

Používáním našich služeb souhlasíte zpracováním osobních údajů, a to pro účely vedení uživatelského účtu a pro zajištění chodu služeb WinWinJob.cz. Pokud nezvolíte jinou možnost, souhlasíte se zpracováním osobních údajů také pro účely zasílání informací souvisejících s užívání WinWinJob.cz.

Zpracováním osobních údajů můžeme pověřit třetí osobu jako zpracovatele.

Osobní údaje budeme zpracovávat do budoucna po dobu neurčitou. Osobní údaje budeme zpracovávat v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Používáním našich služeb potvrzujete, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že se Vám dostalo poučení o dobrovolnosti poskytnutí osobních údajů.

V případě pochybností, zda provádíme zpracování Vašich osobních údajů v souladu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v souladu se zákonem, zejména pokud byste Vaše osobní údaje považovali za nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete požádat o vysvětlení nebo požadovat, abychom odstranili takto vzniklý stav.

Může být dostupnost služeb omezena?

Vyvíjíme maximální úsilí k tomu, abychom zajistili maximální dostupnost našich služeb a případně do přiměřeně možné míry zajistili odstranění jakékoli vady. Nejsme však povinni zajistit neustálou a nepřetržitou dostupnost našich služeb.

Vyhrazujeme si právo kdykoli upravit či dočasně nebo trvale ukončit provozování našich služeb, a to jak na základě předchozího upozornění, tak i bez tohoto upozornění. Souhlasíte s tím, že vůči Vám ani vůči žádné třetí straně nejsme odpovědní za jakoukoli úpravu, pozastavení či ukončení provozu našich služeb. V případě, že vám vznikne nárok na vrácení části placených služeb z důvodu, že tyto služby nebudou naší vinou dlouhodobě v provozu, bude vám poměrná část vrácena.

Jaká je naše odpovědnost?

Za porušení našich povinností odpovídáme v souladu se zákonem. Pokud Vám v přímé souvislosti s porušením naší povinnosti vznikne újma, nahradíme Vám ji v zákonné výši a zároveň se budeme vždy snažit najít takové řešení, abyste byli spokojení.

Nemůžeme však nést odpovědnost za náklady ani jinou újmu, která Vám vznikne v rámci vztahů, které prostřednictvím našich služeb navážete. Rozhodnutí o krocích a výsledcích výběrového řízení je na tom, kdo práci nabízí i hledá. Obsah případné pracovní smlouvy, kterou uzavřete, ani průběh případného pracovně-právního vztahu ovlivnit nedokážeme.

Od kdy podmínky užívání platí?

Obchodní podmínky, které čtete, platí od 1. 1. 2017.

Mohou se podmínky užívání změnit?

Podmínky užívání můžeme změnit, protože je nezbytné reagovat na vývoj poskytovaných služeb, chování uživatelů nebo jiné významné okolnosti.

O změně Vás budeme informovat prostřednictvím Vašeho uživatelského účtu nejméně 5 dní před nabytím účinnosti nových podmínek. Používáním služeb WinWinJob.cz po uplynutí stanovené lhůty změnu obchodních podmínek přijmete.